Genocída alebo Mýtus (1)

logoGenocída alebo Mýtus o svetovom sprisahaní Židov a Protokoloch sionských mudrcov? Často sa spomínajú Protokoly sionských mudrcov. Prinášame preto informatívny článok s ukážkami.

PREDHOVOR

Kniha, z ktorej úryvok uverejňujeme, je zaujímavá z viacerých hľadísk. Predovšetkým dáva odpoveď na otázku o pravosti dokumentu, ktorý sa dodnes využíva ako jeden z dôvodov antisemitskej propagandy.

N. Kohn na základe početných dokumentov sleduje históriu vzniku falzifikátu, ktorý pod názvom Protokoly sionských mudrcov vytvorili začiatkom 20. storočia pogromisti v Rusku a ktorý bol neskôr využívaný aj v Nemecku v období, keď sa nacisti pripravovali na uchvátenie moci.

O tom, že dokument je podvrh, sa vcelku vie, čo sa napríklad odráža aj v posledných vydaniach Britskej encyklopédie a v ďalších bežných západoeurópskych a amerických informačných príručkách.

Hlavné medzníky pri odhaľovaní vzniku dokumentu načrtol už vynikajúci bádateľ najnovších ruských dejín Burcevoj. Kohn vychádza z Burcevého kritickej práce i z prác ďalších bádateľov a presvedčivo sleduje všetky etapy vzniku textu, ktorého základom bol skvelý francúzsky politický pamflet minulého storočia. Metódy tohto druhu výskumov, ktoré sa v modernej vede nazývajú „Intertextuálne“, viedli k zisteniu nevyvrátiteľnej súvislosti medzi pôvodným textom a jeho nasledujúcimi modifikáciami, podmienenými využitím dokumentu na černosotenskú propagandu.

Jedným z hlavných spôsobov tejto propagandy bolo a dodnes ostáva šírenie výmyslu o údajnom židovskom (v nacistickej terminológii židovsko-slobodomurárskom) sprisahaní, ktorého cieľom Je zotročiť iné národy.

Profesor VJAČESLAV IVANOV, doktor filologických vied

Protokoly sionských mudrcov pozostávajú z prednášok alebo poznámok k prednáškam, v ktorých istý člen tajnej židovskej vlády – sionských mudrcov – vysvetľuje plán na dosiahnutie svetovlády.

Protokolov, prednášok alebo kapitol je v štandardnom variante dvadsaťštyri: sú zhromaždené v brožúre, ktorá má asi sto strán neveľkého formátu. Podať obsah Protokolov nie je jednoduché, pretože sú písané rozvláčnym a kvetnatým Štýlom a ich argumentácia je vyhýbavá a bez logiky. No s určitou námahou v nich predsa len možno rozoznať tri hlavné témy: je to kritika liberalizmu, analýza metód, ktoré vraj Židom umožnia dosiahnuť nadvládu nad svetom, a opis ich budúceho svetového štátu. Tieto témy sú vysvetľované veľmi neusporiadane, ale vcelku možno povedať, že prvé dve prevládajú v prvých deviatich Protokoloch, zatiaľ čo opis budúceho kráľovstva najmä v ostatných pätnástich. Ak by sme sa pokúsili usporiadať argumentáciu Protokolov, vyzerala by asi takto:

Rany mudrcov vychádzajú zo špecifického chápania politiky. Podľa ich názoru politická sloboda je len idea, a to idea pre ľudové masy nesmierne príťažlivá, ktorá sa však v praxi nikdy nerealizovala. Liberalizmus, ktorý sa púšťa do plnenia tejto neriešiteľnej úlohy, vedie napokon len k chaosu, pretože ľudia nie sú schopní ovládať sa, nevedia, čo vlastne chcú, ľahko sa dajú oklamať vonkajším zdaním, a ak treba rozhodovať, nedokážu prijímať správne rozhodnutia. Keď mala moc aristokracia a sloboda bola zaslúžene v jej rukách, využívala ju na všeobecné dobro – starala sa napríklad o robotníkov, z ktorých práce žili aristokrati. No aristokracia je už minulosťou a liberálny poriadok, ktorý ju nahradil, je neživotaschopný a nevyhnutne vedie k despotizmu. Poriadok v spoločnosti môže urobiť jedine tyran. A nielen to. Pretože na svete je viac skazených ľudí ako slušných, jediným použiteľným prostriedkom vlády ostáva sila. Sila má vždy pravdu, a základom sily v súčasnom svete je kapitál a jeho kontrola. Dnes vládne svetu zlato.

Stáročia už existuje sprisahanie, ktorého cieľom je sústrediť celú politickú moc v rukách tých, čo ju dokážu správne využiť, teda v rukách sionských mudrcov. Urobilo sa už mnoho, hoci samo sprisahanie svoj cieľ ešte nedosiahlo. Podľa veľmi presne sformulovaných plánov mudrcov sa v období pred nastolením ich nadvlády nad svetom ešte existujúce, ale už dostatočne oslabené nežidovské štáty musia zničiť.

Aby sa to dosiahlo, v každom štáte treba spočiatku prehlbiť pocity nespokojnosti a nepokoja. Prostriedky na to, našťastie, sú v samej povahe liberalizmu. Mudrci tým, že podnecujú nekonečnú propagáciu liberálnych ideí a nepretržité táranie v parlamente, už teraz pomáhajú vytvárať v mysliach jednoduchých ľudí úplný zmätok. Systém mnohých strán chaos a rozklad ešte zväčšuje: mudrci nezhody starostlivo prehlbujú, pričom tajne podporujú všetky strany. Postarajú sa aj o zväčšenie priepastí medzi ludom a jeho vedúcimi. Konkrétne, medzi robotníkmi budú rozdúchavať stálu nespokojnosť, zdanlivo podporovať ich požiadavky, ale súčasne urobia všetko možné, aby sa ich životná úroveň znižovala.

V jednotlivých štátoch treba moc diskreditovať. Aristokracia musí byť napokon zničená pomocou zvyšovaného zdanenia pôdy: pretože aristokrati sa s prepychovým spôsobom života nikdy nerozlúčia, treba im pomôcť, aby v dlhoch uviazli. Napokon sa zavedie prezidentská forma vlády, ktorá mudrcom umožní navrhovať na prezidentské posty svoje bábky. Tu budú mať prednosť ľudia s temnou minulosťou“, aby sa ich činnosť mohla ľahšie kontrolovať. Zo slobodomurárstva a tajných spoločnosti treba urobiť poslušný nástroj v rukách mudrcov, a každého slobodomurára, ktorý by odporoval, fyzicky zlikvidovať. Priemysel sa skoncentruje v rukách obrovských monopolov, aby sa vlastníctvo Nežidov, ak sa to hodí mudrcom, mohlo v okamihu zničiť.

Pokračovaní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.