NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (25)

logo7) Co jsou národní zájmy České republiky?

Česká republika je evropským národním státem. Vznik Československé republiky v roce 1918 jako samostatného státu představoval velký historický pokrok. Je to odkaz moderních dějin pro dnešek a budoucnost.

Dnešní Česká republika je nositelem a pokračovatelem tohoto odkazu.

V podmínkách členství České republiky v NATO a v Evropské unii jsou národní zájmy ohrožovány a současně rostoucí nutností bráněny. Tvoří je tyto hlavní a nezastupitelné faktory.

Je to obrana existujících dnešních hranic České republiky. Hlavním národním zájmem je obnovení jednotného státu Čechů a Slováků.

Celistvost území a suverenita musí být občany a vládou chráněny před útoky, nežádoucími a nepřijatelnými vlivy ze zahraničí.

Rozvíjení a obrana českého jazyka, kultury a národních tradic, zvyků, obyčejů, svoboda myšlení, svědomí a právo na život a sociální trvalý vzestup, představují ústřední otázky národních zájmů obyvatel České republiky, českého národa jako celku. Pro současnost a budoucnost.

Svoboda rozhodování ve vnitřních a mezinárodněpolitických záležitostech je nezastupitelná a představuje klíčový prvek národního zájmu a národní suverenity lidu České republiky.

Suverenita lidu České republiky je vyjádřena v ústavě. Národním zájmem a potřebou České republiky je trvale a efektivně působit na upevňování míru, odzbrojování, stability a vztahů přátelství, rovné a vypočitatelné spolupráce se všemi státy.

Řečeno v souhrnné podobě, národní zájem lidu České republiky zahrnuje obranu, rozšiřování a nepřetržité zkvalitňování celé materiální a duchovní kultury České republiky. Tj. všeho, co vybudovaly předchozí generace. Nelze připouštět destrukci již dosažených materiálních a duchovních hodnot z minulosti.

Restaurace kapitalistického společenského řádu v České republice po protistátním převratu v roce 1989 není v národním a sociálním zájmu lidu České republiky.

Hlavní nebezpečí proti národním zájmům České republiky lze spatřovat v dopadech kapitalistické globalizace. Objektivní vývojový proces internacionalizace výrobních sil, hospodářské spolupráce a dalších sfér života je kapitalismem využíván k vykořisťování ostatních, ke koncentraci kapitálu a k hegemonismu v mezinárodních vztazích.
Nadvláda kapitálu neuznává tradiční i nové národní zájmy. Proto šíří ideologii kosmopolitismu. Jejími předstupni je odnárodňování, politická neutralizace a vize tzv. evropského občana. Působí i další ideologické směry kapitalismu.

V pozadí jako tvůrce a nositel uvedených a dalších myšlenkových směrů a záměrů v rozšířené Evropské unii a NATO stojí koncepce germanizace. Její stoupenci ve SRN, v ČR a ve strukturách EU a NATO úzce spolupracují proti našim národním, sociálním a bezpečnostním zájmům a potřebám.

Z toho vyplývá, že germanizace jako projev pangermanismu na prahu 21. století v oblasti ideologie, politiky a v jednáních, působí v řadě směrů a v mnohoznačných podobách a projevech.

Cílem tohoto působení byla po roce 1989 germanizace východoevropského prostoru. Nyní přichází germanizace lidí, jejich myšlení, postojů a jednání. Začíná ve školách, pokračuje v televizi atd.

Vlastenectví je důležitým a požadovaným výrazem ztotožnění myšlení a postojů občanů České republiky v chápání svých národních tradic, odkazů předchozích generací. Je to odhodlání k aktivní obraně a upevňování národních zájmů svých a České republiky.
Pro naše národní zájmy z hlediska současnosti a budoucnosti je mimořádně důležitá idea slovanské sounáležitosti. Její naplňování si vyžaduje celkový vývoj. Celý vývoj ale bude vyžadovat její převádění do efektivních podob spolupráce, součinnosti a dalších nových možností.

Aktivním a všezahrnujícím činitelem pro budoucí období představuje boj proti kapitalistickému systému. Tento boj nemůže být veden izolovaně a neuspořádaně.
Požadavek sjednocování protikapitalistických sil je a bude prioritní. Současně ale náročným úkolem nás všech.

Obsah:

1.Charakteristika východní strategie SRN pro 21. století;

2. Vývoj vztahů mezi Československou – Českou republikou a Spolkovou republikou Německo 1945-2005;

3. Sjednocení Německa;

4. Východní politika vlády CDU/CSU – SPD;

5. Vláda CDU/CSU – SPD podporuje revanšisty proti ČR;

6. NATO připravovalo válku v Evropě;

7. Co jsou národní zájmy České republiky.

Vydala Obvodní rada Klubu českého pohraničí v Praze 10 ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí KČP pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, květen 2006.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.