90. let Říjnové revoluce (14)

logo21. října. Konalo se zasedání ÚV SDDSR(b).

Byli přítomni: Trockij, Sverdlov, Dzeržinskij, Stalin, Ioffe (65), Sokolnikov, Muranov (66) a Miljutin (67). Na pořadu jednání byly otázky: zpráva o Severní frontě, o výkonném výboru Petrohradského sovětu, o rozdělení sil, o vydání Leninovy brožury Dopisy soudruhům a o sjezdu sovětů.

Zprávu o situaci na Severní frontě přednesl Sverdlov. Dzeržinskij informoval o úplné dezorganizaci ve výkonném výboru Petrohradského sovětu a navrhl, aby bylo všem členům výkonného výboru-bolševikům uloženo aktivně v něm pracovat. Bylo rozhodnuto začlenit do výkonného výboru desetičlennou skupinu bolševiků.

Pokud jde o sjezd sovětů, bylo rozhodnuto připravit tyto referáty a teze: o půdě, o válce, o moci (uloženo Leninovi), o národnostní otázce, o dělnické kontrole a o jednacím řádu sjezdu. Lenin měl být zapojen do přípravy tezi ke všem referátům. Sverdlov navrhl, aby byla svolána předběžná porada bolševické frakce sjezdu, který měl být zahájen 25. října. Bylo usneseno usilovat o zahájení sjezdu ve stanovený den; vyslat do Moskvy soudruha s návrhem, aby moskevská delegace okamžitě přijela do Petrohradu.

22. nebo 23. října. Lenin píše dopis Sverdlovovi a žádá, aby se s povstáním nedělaly průtahy. "Útočit ze všech sil a za několik dní zcela zvítězíme!"

23. října. Uveďme několik důležitých momentů z událostí tohoto dne.

Vojenský revoluční výbor (VRV) oznámil v provolání k obyvatelům Petrohradu, že jmenoval komisaře pro vojenské útvary a zvláště důležité body v hlavním městě a jeho okolí v zájmu ochrany vymožeností revoluce a že příkazy a pokyny lze plnit až poté, co je schválí zplnomocněni komisaři VRV. Komisaři jsou jako představitelé sovětu nedotknutelní; odporování komisařům bylo hodnoceno jako odporování sovětu dělnických a vojenských zástupců. V provolání se sdělovalo, že Petrohradský sovět přijal všechna opatření pro ochranu revolučního řádu před kontrarevolučními vystoupeními a pogromy. VRV vyzýval všechny občany, aby komisaře podporovali. Na II. všeruský sjezd sovětů přijelo více než 400 delegátů. Bylo zaregistrováno 373 delegátů, včetně 196 bolševiků. Ve 3 hodiny odpoledne se ve Smolném (68) konalo zasedání bolševické frakce Petrohradského sovětu spolu s delegáty sjezdu.

Lodní výbor křižníku Aurora dostal rozkaz od Centrobaltu (69) nevyplouvat až do odvolání s křižníkem z Petrohradu. Tento rozkaz byl odpovědí na pokus Prozatímní vlády stáhnout revoluční loď z Petrohradu pod záminkou vyzkoušení lodě po opravě.

Pokračování

65. IOFFE ADOLF (1883 – 1927). Člen komunistické strany od r. 1917. Účastník říjnového ozbrojeného povstání v Petrohradě, člen Vojenského revolučního výboru. Po Říjnu byl v diplomatických službách.
66. MURANOV MATVĚJ (1873 – 1959). Člen komunistické strany od r. 1904, účastník revolucí 1905 – 1907 a Říjnové. Byl členem redakce Pravdy, poté stranickým pracovníkem.
67. MILJUTIN VLADIMÍR (1884 – 1937). Člen komunistické strany od r. 1910. Účastník Říjnové revoluce. Po Říjnu pracoval v odpovědných funkcích ve státním aparátě. Byl členem ÚV strany. Nezákonně odsouzen v době kultu Stalinovy osobnosti. Posmrtně rehabilitován.
68. MURANOV MATVEJ (1873 – 1959). Člen komunistické strany od r. Petrohradský sovět a petrohradský Vojenský revoluční výbor.
69. CENTROBALT (ústřední výbor Baltského loďstva) – revolučně demokratický orgán námořních zástupců (duben 1917 – únor 1918). Sehrál důležitou úlohu v říjnovém ozbrojeném povstání. Předsedou Centrobaltu byl bolševik Pavel Dybenko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.