Ústavní reforma Venezuely

venezuelaHlavní body připravované ústavní reformy 

Ústavní reforma zaručuje politickou pluralitu

 Návrh reformy upraví pouze 10 % Ústavy, 33 z 345 článků. Na základě článku 342 Ústavy, reforma nezmění strukturu ani základní principy textu, mezi něž patří článek 2, který definuje Venezuelu jako „demokratický, sociální a právní stát, který hájí jakožto nejvyšší hodnoty svého právního řádu a jednání: život, svobodu, spravedlnost, rovnost, solidaritu, demokracii, sociální odpovědnost, etiku, politickou pluralitu a prosazování lidských práv.“

O schválení ústavní reformy rozhodne venezuelský lid v referendu

 Národní shromáždění je pověřeno pouze schválením návrhu reformy. Poté bude tento návrh reformy podroben lidovému referendu za účelem jeho schválení, v souladu s ustanovením článku 344 venezuelské Ústavy.
 Reforma bude schválena, podle článku 345, „(…) pokud počet souhlasných hlasů bude vyšší než počet hlasů zamítavých.“ Jen svrchovaný venezuelský lid, bez ohledu na svou orientaci a politické sympatie, může ve svém důsledku schválit změny ve venezuelské Ústavě.

Reforma nestanoví neomezené ani doživotní funkční období prezidenta republiky

 Navrhovaný systém znovuzvolení prezidenta republiky není ani neomezený ani doživotní. Prezident bude moci být znovuzvolen na tolik po sobě jdoucích funkčních období, kolik mu umožní lid prostřednictvím všelidového, svobodného a transparentního hlasování. Návrh reformy nemění systém odvolacího referenda v polovině volebního období, platící pro všechny funkce zvolené v lidových volbách, včetně prezidenta republiky. 

 Setrvání prezidenta republiky u moci bude záviset na demokratické vůli Venezuelanů a Venezuelanek, jak je tomu u většiny států Evropské unie, z nichž nejpříhodnějším příkladem je Helmut Kohl, představitel Německé křesťansko demokratické strany, zastával funkci federálního kancléře nepřetržitě po dobu 16-ti let; Felipe González, představitel Španělské socialistické dělnické strany, který byl opakovaně zvolen do funkce předsedy vlády a strávil v úřadě 14-let; Jacques Chirac, představitel právě vládnoucí strany Unie za lidové hnutí, opakovaně zvolený do funkce, kterou zastával po dobu 12-ti let (1995-2007); a současný prezident Slovinska, Janez Drnovšek, zvolený do funkce předsedy vlády v roce 1992 a poté do funkce prezidenta v roce 2003, který je u moci po nepřetržité období 15-ti let.

Venezuelský prezident již nemůže zůstat u moci „doživotně“

 Ústava Bolívarovské republiky Venezuela, schválená v lidovém referendu v prosinci 1999, zamezila snahám prezidentů udržet se u moci na dobu neurčitou. Tito se nechávali po určitých obdobích opakovaně zvolit do funkce a vykonávali úřad „doživotního senátora“.

 Do roku 1999 měl prezident ústavní právo setrvat u moci. Mohl být znovuzvolen, ačkoliv ne v po sobě jdoucích volebních obdobích, v každém případě požíval výsady stát se po skončení svého funkčního období dožitním senátorem. Tak vykonával svou moc, aniž by se zodpovídal národu a podroboval se vůli lidu. Jako „doživotní“ senátor měl prezident také „doživotní“ imunitu a mohl se tak vyhnout spravedlnosti, i kdyby byl zatížen obviněním z korupce. Podle znění předchozí Ústavy z roku 1961, nemohl být nikdy „zadržen, zatčen, uvězněn, ani podroben trestnímu řízení, osobní či domovní prohlídce, ani omezen ve vykonávání svých funkcí, [a] úředníci či státní zaměstnanci, kteří by narušili [jeho] imunitu, budou potrestáni v souladu se zákonem.“

 Díky Ústavě z roku 1999 má jen svrchovaný venezuelský lid moc zvolit, znovuzvolit či odvolat kteréhokoliv úředníka, zvoleného do funkce v lidových volbách, včetně prezidenta republiky, a to v procesu, jehož transparentnost zaručuje volební orgán.

Ústavní reforma uznává a zaručuje soukromé vlastnictví

 Krom soukromého vlastnictví by byly uznávány a zaručovány i jiné formy vlastnictví: veřejné, patřící státním orgánům; sociální, patřící lidu, které může být nepřímé – spravované státem ve jménu obce, a přímé – přidělené státem přímo; kolektivní, patřící sociálním skupinám za účelem jeho společného užívání; a smíšené, tvořené spojením vlastnictví veřejného, sociálního, kolektivního a soukromého.

Z materiálů velvyslanectví Bolívarské republiky Venezuela v ČR. Děkujeme

CONSTITUTIONAL REFORM

The Constitutional Reform guarantees Political Pluralism 

 The proposed reform is partial and will only modify 10% of the Constitution, 33 out of 345 articles. Abiding by Article 342 of the Constitution, the Reform will not modify the structure or the fundamental principles of the text, amongst which Article 2 defines Venezuela as a “Democratic and Social State of rights and justice”which advocates as high value its juristic order and action, life, liberty, justice, equality, solidarity, democracy, social responsibility and in general the pre-eminence of the human rights, ethics and political pluralism”.

The Constitutional Reform will only be approved by the Venezuelan people via a Referendum. 

 The National Assembly will be in charge of approving only the Reform proposal. Subsequently, the reform proposal is submitted to a popular referendum for its approval according to Article 344 of the National Constitution.
The Reform will be approved, according to Article 345 “(…) if the number of affirmative votes is superior to the number of negative votes”. Consequently, only the Venezuelan sovereign, independent of its political inclinations can approve the changes to the National Constitution.

The Reform does not contemplate the perpetual re-election or presidency for life of the President of the Republic 

 The type of re-election proposed by the President of the Republic is not perpetual or for life. The President can be re-elected on a continuous basis as many times as the people want via universal, free and transparent voting. The proposal of the Reform maintains the mid term revoke referendum for all positions of popular election, including that of the President of the Republic. 

 The standing of the President of the Republic in power will depend on the democratic willingness of the Venezuelan people as occurs in the majority of the countries of the European Union, being emblematic cases such as Helmut Kohl of the German Christian Democratic Party, elected and re-elected Federal Chancellor continuously for 16 years; Felipe Gonzalez of the Spanish Socialist Labour Party, elected and re-elected President of the Government for 14 years. Jacques Chirac of A Union for Popular Movement, party presently in power, elected and re-elected between 1995 and 2007 for 12 years, and the present President of Slovenia, Janez Drnovsek, elected Prime Minister in 1992 and subsequently President from 2003 for a total of 15 continuous years in power.

Presidents in Venezuela cannot anymore hold positions of “Senator for Life” 

 The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, approved by popular referendum in 1999, put an end to Presidents’ pretensions to stay in power indefinitely, being reelected after a certain period of time and holding the post of “Senator for Life”.
 Until 1999, Presidents had the constitutional right to be perpetuated in power. They could be reelected, although not continuously and in any case they held the privileges of being Senators for Life once their mandate had ended. This way, they exercised power without answering to the Nation and without bowing to popular will. As Senators for Life, Presidents also had privileges “for life”, being able to elude justice even when charges of corruption against them were overwhelming. According to the old constitution of 1961, they could never be “arrested, detained, confined or be subjected to a penal trial, personal or domiciliary searches, or be restricted in the exercise of their functions [and] officials or government employees who violated [their] immunity would be penalized in accordance with the law”. 

 Thanks to the Constitution of 1999, only the people’s sovereignty has the power to elect, reelect or revoke the mandate of any government official who is elected by popular vote, including the President, and through a process with transparency guaranteed by the Electoral Power.

The Constitutional Reform recognizes and guarantees private property 

 Apart from private property, other forms of property would be recognized and guaranteed: public property, which belongs to the State; social property, which belongs to the people and can be indirect (when exercised by the State on behalf of the community) or indirect (when allocated directly by the State); collective property, which belongs to social groups who can benefit from it, use it or enjoy it together; and mix property which is integrated by public, social, collective and private sectors.

 

Reforma Constitucional

El Presidente Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, presentó ante el pueblo venezolano, el pasado 15 de agosto un anteproyecto de Reforma Constitucional

Este anteproyecto plantea la modificación de menos del 10% del articulado del texto, 33 de 350 artículos, sin afectar en forma alguna su estructura ni sus principios fundamentales

Anteproyecto de Reforma Constitucional será discutido y debatido por el pueblo
El presidente de la República exhortó a toda la sociedad a discutir y debatir el anteproyecto de Reforma Constitucional

Reforma Constitucional garantiza el pluralismo político El pluralismo político es un principio fundamental de la Constitución y no puede ni podrá ser modificado o eliminado

La Reforma Constitucional sólo podrá ser aprobada por el pueblo venezolano mediante referendo El Proyecto de Reforma será sometido a referendo popular para su aprobación. Así lo establece el artículo 344 de la Constitución Nacional

La Reforma no contempla la reelección perpetua ni vitalicia del Presidente de la República La permanencia del Presidente de la República en el poder
dependerá de la voluntad democrática del pueblo venezolano, tal y como ocurre en la mayoría de los países de Europa

El Banco Central de Venezuela (BCV) seguirá participando en la formulación y ejecución de la política monetaria La Reforma Constitucional contempla el trabajo conjunto entre el BCV y el Ejecutivo en la formulación y ejecución de la política monetaria y manejo de reservas

La Reforma Constitucional reconoce y garantiza la propiedad privada También reconoce y garantiza otras formas de propiedad como la pública, la social, la colectiva y la mixta

La Reforma Constitucional contempla reivindicaciones importantes de los trabajadores La Reforma plantea la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales, en lugar de 40 horas y creación de un Fondo para trabajadores y trabajadoras independientes

La Reforma Constitucional no contempla la eliminación de Estados o Municipios
La Reforma sólo propone ampliar el espectro del ordenamiento territorial, con la incorporación de nuevas entidades como las “Regiones Marítimas”, entre otras

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.