K modelu socialismu (8)

kscmSOCIALISTICKÁ REVOLUCE – NASTUP K SOCIALISMU

Cestu k nahrazení třídní společnosti k beztřídní otevírá socialistická politická revoluce, přechod moci z rukou buržoazie do rukou pracujících. Jestliže k nahrazení jedné třídní formace jinou, např. feudalismu kapitalismem, mohly postupně sílící prvky nového vznikat na půdě a v rámci starého, u socialismu to vzhledem k naprosto zásadnímu přeryvu není možné. Za kapitalismu mohou a musí vzniknout pouze materielní a organizační předpoklady socialistické revoluce: dosažení určitého stupně rozvoje výrobních sil, a revoluční organizace proletariátu vedená jeho revoluční stranou.

Protože se vykořisťovatelé nevzdají svého panství dobrovolně, musí jim být odňata násilím. To může mít různé formy – od relativně mírných až po ozbrojené. Tyto formy se nedají stanovit libovolně. Závisí na síle a formách odporu buržoazie.

Protože revoluce se obyčejně chápe jen jako tento jediný a relativně rychlý mocenský převrat, je třeba zdůraznit, že socialistická revoluce v širokém smyslu zahrnuje revoluční přeměnu celé společnosti, všech oblastí společenského života. Tedy celý relativně dlouhý proces od politické revoluce přes přechod od kapitalismu k socialismu a od socialismu k úplnému komunismu. Socialismus není podle Engelse nějaký dosažený stav, nýbrž pohyb vpřed, vývojový proces.

Jestliže přechody mezi dřívějšími formacemi probíhaly živelně, přechod od třídní k beztřídní společnosti může a musí proběhnout jen za uvědomělého vedení komunistické strany (komunistických stran), řídících se vědeckou teorií marxismu-leninismu.

Nositelem a představitelem společensko-historických formací byla vždy zcela určitá společenská třída. Přechod od třídní k beztřídní společností je historickým úkolem dělnické třídy, poslední vykořisťované třídy, nejvíce, životně zainteresované na odstranění jakéhokoli sociálního vykořisťování. Jestliže dosavadní třídy usilovaly o zachování své existence a svého panství, dělnická třída přechodem k beztřídní společnosti pracuje k své vlastní samolikvidaci jako třídy.

OTÁZKA NÁSILÍ

Násilí je organicky, neoddělitelně spjato s třídně vykořisťovatelskou společností. Vykořisťování samo je násilím na pracujících, vynucovaným ekonomicky a zajišťovaným politickou mocí, sahající až k použití ozbrojené síly. Vzájemný konkurenční boj vykořisťovatelů je veden ekonomicky a provázen ozbrojenými střety, válkami.

K podstatě socialismu a komunismu naproti tomu patří odstranění vykořisťování a tím nutnosti jeho politicko – mocenského až ozbrojeného zabezpečování. Odstranění tříd vede k odstranění boje mezi nimi, vynucujícího si až používání ozbrojené síly. Osvobození národů vede k jejich a mírovému soužití. To všechno vede odstranění válek a vůbec ozbrojených střetů ze života společnosti.

Vykořisťovaní potřebují násilí

a) pouze k odstranění třídně vykořisťovatelského násilí a k svému osvobození od vykořisťování a útlaku; násilí hraje tu pouze roli „porodní báby nové, beztřídní společnosti" (Marx);

b) k obraně proti útokům reakčních sil, snažících se zničit nové, socialistické společenské zřízení a obnovit třídně vykořisťovatelské poměry.
Společenské násilí je neslučitelné s podstatou beztřídní společnosti. Stojí dočasně -jen při jejím vzniku.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.