DEAN REED – další informace

logoMotto: "Dean Reed byl americký zpěvák, který se stal největší rockovou hvězdou v dějinách Sovětského svazu. Byl tak slavný, že se jeho fotky prodávaly vedle obrázků Josifa Stalina. Přesto o něm na Západě slyšel jen málokdo." (Z anotace k českému vydání knihy Reggie Nadelsonové "Soudruh Rock´n´roll – Dean Reed" s podtitulem "Příběh Američana, který přinesl komunistům rock´n´roll", vydáno 2005, http://www.shop.nwt.cz/objects/1074479186.html)

 

Dean Reed se sám politicky vymezil jako marxista, což lze doložit citací úryvku z rozhovoru, který poskytl 1.7.1981 Willu Robertsovi (http://www.deanreed.de/english/marxism.html):
————-
Will Roberts: "Marxism of course has a lot of negative conotations to Americans, who just hear the word and associate that with communism, or radicalism, or whatever. What does Marxism mean to you?"

Dean Reed: "Marxism is a political philosophy, an economical philosophy where we believe that we can change society, to make it better for human beings. That we are not trapped in a society through metaphysical means, where the society changes by itself and we are trapped, as in jail, and we have to put up with these conditions. For example, the church in South America believes not in a Marxist viewpoint but in a metaphysical viewpoint. Meaning that the world is made, so you are made poor and must accept that you are poor. And if you are good and accept this then you’ll go to heaven in the end. A Marxist says, ‚No, we can change conditions, we can better the conditions of the world. We don’t have to wait for God to do it. We can do it. Human beings can do it, together as masses, the working people.‘

Volný překlad:
Will Roberts: "Marxismus přirozeně má množství negativních souvislostí pro Američany, kteří nyní slyší to slovo a spojují je s komunismem nebo radikalismem a podobně. Co marxismus znamená pro vás?"

Dean Reed: "Marxismus je politická filosofie, ekonomická filosofie, kde se domníváme, že můžeme změnit společnost, učinit ji lepší pro lidské žití. Že nejsme uvězněni ve společnosti prostřednictvím metafyzických prostředků, kde společnost se mění sama a my jsme chyceni jako ve vězení, my jsme postaveni do těchto poměrů. Například církev v Jižní Americe nevěří v marxistické hledisko ale v metafyzické stanovisko. Míní, že svět je stvořen, takže vy jste stvořen chudý a musíte přijmout, že jste chudý. A jestliže jste hodný a přijmete to, dostanete se na konci do nebe. Marxisté říkají, ´Ne, my můžeme změnit poměry, můžeme zlepšit poměry ve světě. My nemusíme čekat na Boha, aby to udělal. My to můžeme udělat. Lidské bytosti to mohou udělat, společně jako masy, pracující lidé.´"
————-

Will Roberts k tomu podotýká (26.9.2003, http://www.deanreed.de/english/marxism.html):
————-
Permit me to say that Dean was an independent socialist. He thought that Communism was an "ideal", and did not really exist. He was also an internationalist, and what I would call a multi-cultural man.
His philosophy did change over the years. After our visit to Nicaragua in 1984 and meetings with some of the proponents of Liberation Theology, he began to question and change some of his attitudes about the Church in South America.
As far as his activities in the Eastern Bloc, he did fight to "try to make socialism, a better socialism". These battles were not covered in the press. Otherwise headlines in Moscow might have read "Dean Reed threatens to cancel all performances in USSR if he is not permitted to sing ‚My Yiddisha Mama‘ and ‚Hawa Nagila‘ in concerts" and he won that battle. Or in Prague you might have seen a headline "Dean Reed exposes music payoffs and bribes CZ musicians must pay to travel", and he lost that battle and was banned from CZ performances for 3 years. During his last years in the GDR he was rocking the chairs of some very high officials.

Volný překlad:
Dovolte mi říci, že Dean byl nezávislý socialista. Měl názor, že komunismus byl "ideál", a reálně neexistoval. Byl také internacionalista, a co chci říci, multikulturní muž.
Jeho filosofie doznala změny za ty roky. Po naší návštěvě v Nikaragui v roce 1984 a setkání s některými stoupenci teologie osvobození, začal se ptát a měnit některé ze svých postojů o církvi v Jižní Americe.
Pokud se týče jeho aktivit ve Východním bloku, vedl zápas o "pokus učinit socialismus lepším socialismem". Tyto zápasy neproběhly tiskem. Jinak titulky v Moskvě mohly znít "Dean Reed hrozí zrušit všechna představení v SSSR, pokud mu nebude dovoleno zpívat ‚My Yiddisha Mama‘ (Židovská máma) a ‚Hawa Nagila‘ na koncertech" a on zvítězil v tomto zápase. Nebo v Praze mohli byste vidět titulek "Dean Reed odhaluje hudební úplatky a úplatky, které CZ umělci musí platit za vycestování", a tuto bitvu prohrál a byla mu zakázana v CZ představení na 3 roky. Během jeho posledních let v NDR rozhoupal židle některých vysoce postavených veřejných činitelů.
————–

Zájemcům o život a dílo nekonformního a všestranného umělce, "rudého rebela" Deana Reeda doporučuji německý web http://www.deanreed.de/

 

1074479186small

 

 

Jeho příznivci z Německa a dalších zemí na něj ani po více než 20 letech nezapomněli a s úctou uchovávají jeho odkaz.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.