FAKTA STOJÍ VÝŠE NEŽ LŽI A DEZINFORMACE

logoEmil Hácha byl kolaborantem s německým fašismem

   Prezident pomnichovské ČSR Dr. Emil Hácha při „jednáních" s německým zločincem Adolfem Hitlerem v Berlíně ze 14. na 15. března 1939 zradil český národ. Pro podpis smlouvy s fašistickým Německem 15.3.1939 neměl žádný mandát ani zmocnění českého národa ke kapitulaci před fašistickým Německem. Hácha tím porušil články 64 a 65 ústavy ČSR, odvrátil se od převládající vůle našeho národa, který odmítal německý fašismus se vší rozhodností. Smlouva Háchy s fašistickým Německem neměla právoplatnost.

   Výnos A. Hitlera ze 16. 3.1939 o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava byl agresivním okupačním aktem fašistického Německa. Československo bylo rozbito a jeho části ovládnuty Německem a jeho soldateskou. Za pomoci domácích kolaborantů, zrádců a pomahačů. Emil Hácha 16. 3. 1939 v rozhlasovém projevu k českému národu ve 22,30 hod. ohlásil svou kolaboraci s fašistickým Německem a zradu českých národních zájmů.

„PO DELŠÍM ROZHOVORU S ŘÍŠSKÝM KANCLÉŘEM A PO ZJIŠTĚNÍ SITUACE ROZHODL JSEM SE PROHLÁSIT, ŽE ODEVZDÁVÁM OSUD ČESKÉHO NÁRODA A STÁTU S PLNOU DŮVĚROU DO RUKOU VŮDCE NĚMECKÉHO NÁRODA. ZA TENTO PROJEV DŮVĚRY DOSTALO SE Ml SLIBU, ŽE NAŠEMU NÁRODU BUDE ZABEZPEČENA SVÉBYTNOST A SVÉPRÁVNÝ VÝVOJ NÁRODNÍHO ŽIVOTA. TENTO SVŮJ SLIB ŘÍŠSKÝ KANCLÉŘ SPLNIL DNES VYDÁNÍM VÝNOSU O PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA".

   Hácha chválil Hitlera a celou jeho fašistickou smečku. Uváděl, že český národ byl zachráněn od bezprostředních dopadů války. Přehlížel fakt, že Němci terorizovali náš národ, využívali naši ekonomiku pro své agresivní válečné potřeby. Potlačili všechny osobní svobody, vysmívali se základním principům svobody a lidských práv. Vpád německých vojsk do naší země 15. března 1939 Hácha označoval za „záchranu českého národa a počátek nového řádu v Evropě". Oceňoval práci a působení K. H. Franka i vraha českého národa R. Heydricha. Proti jejich zločinné politice nikdy a ničím neprotestoval. Podle K.H. Franka „…prostorová poloha Čech zakazuje českému národu politickou samostatnost… velikým politickým úkolem dnešního dějepiseckého bádání, avšak také úkolem vyučování dějin v českých školách, je více nežli kdy jindy vykládati veliký historický význam Čech a Moravy…" Takové pojetí myšlení Hácha sdílel a prosazoval u tehdejšího ministra kultury a osvěty, kolaboranta Emanuela Moravce.

   Po příchodu R. Heydricha do Prahy Emil Hácha 19. 11. 1941 odevzdal Heydrichovi klíče od uložených korunovačních klenotů českého národa. Hácha k uvedenému tématu uváděl:

„Korunovační klenoty, uložené ve Svatováclavské kapli Svatovítského dómu v Praze, jsou symboly věrnosti Čech a Moravy k Říši. Dne 15. března 1939 převzala Říše, od níž kdysi pocházela důstojnost českých králů, také ochranu těchto insignii a tím klíčnou moc.

   Pane říšský protektore!
   Odevzdávám Vám, jakožto pověřenci Vůdcovu v Protektorátě, čtyři klíče ke korunovační klenotnici, které byly v mém držení".

Heydrich odpověděl:

„Pane státní prezidente! Jakožto pověřenec Vůdcův v Protektorátě přejímám klíče, které mi byly podány, a tím i ochranu insignií. Tak jako korunovační klenoty platí za symbol věrnosti Čech a Moravy k Říši, jste vy, pane státní prezidente, dnes od Vůdce uznávaným garantem závaznosti a věrnosti k Říši. A tak Vám vracím ze sedmi klíčů, které jsou v mém držení, tři klíče do vaší ochrany. Spatřujte v tom důvěru a závazek zároveň".

27. května 1942 českoslovenští výsadkáři uskutečnili v Praze úspěšný atentát na R. Heydricha. Podle Háchy byla zlomena vzestupná křivka česko-německého soužití. Hácha jmenoval v červnu 1942 Emanuela Moravce vedoucím Kuratoria pro výchovu české mládeže. Germanizace dostávala nové, radikálnější podoby. Účast na akcích kuratoria byla kontrolována. Hitler 20. srpna 1943 nařídil ustavit Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. K. H. Frank byl jmenován německým státním ministrem pro Čechy a Moravu. Současně se stal členem německé vlády v Berlíně.

   Po porážce německých vojsk u Stalingradu /1942-1943/ přišel Emil Hácha s novou profašistickou iniciativou. Ta měla dokazovat věrnost , oddanost a servilnost kolaborace s fašistickým Německem. 26. února 1943 řekl mj. ve svém Prohlášení k českému národu:

„Velké chvíle žádají veliká rozhodnutí, přímé muže a ženy. Český lid se zachoval jako evropský kulturní národ po dlouhá staletí, poněvadž jeho vedení v minulosti vytušilo dobře, že Říše německá, která tehdy Evropu vedla a tuto Evropu několikrát proti vpádu barbarů z východu zachránila, představuje záruku české budoucnosti.

   Víme, co je naší povinností k Říši a sobě. Proto všichni k dílu! I u nás se nyní mobilizuje každá síla pro totální válečné nasazení! Fronta německých armád, která nás na východě brání, potřebuje zbraně. Nedopusťme, aby přes naše země se přehnala litice války…."

Hácha plně podpořil založení České ligy proti bolševismu 17.12.1943. Její hlavní programové heslo znělo: „Kdo nejde proti bolševismu, jde proti Evropě a ohrožuje svou domovinu". Tento krok byl namířen proti uzavření nové strategické spojenecké smlouvy mezi ČSR a SSSR. Smlouva byla podepsána v Moskvě 12. prosince 1943. Smlouva strategicky dlouhodobě spolehlivě zajišťovala mezinárodní bezpečnost Československé republiky. Byla účinným nástrojem proti novému „Drang nach Osten".

   Emil Hácha nebyl pasivním činitelem v Protektorátě. Aktivně spolupracoval s K. H. Frankem, Heydrichem a ostatními fašisty. Vždy zdůrazňoval význam „ochrany českého národa velkoněmeckou říší". Moskevský rozhlas 16. března 1942 v rozhlasové relaci pro český a slovenský národ sděloval mj.: „Háchovština, toť systém spolupráce s německými okupanty, systém pomáhání hitlerovskému Německu a aktivní účasti na jeho válce. Je na čase, aby všichni, kdož to dosud nechápou anebo dělají, jako by to nechápali, svůj názor změnili. Ostatně Hácha a nynější Krejčího vláda sami prohlásili, že jejich úkolem je pracovat pro německé vítězství. Komu to ještě nestačí, aby našel správný směr k této smečce nestoudných zrádců?" /Svědectví dokumentů, Praha 1984, s. 51 / Vláda ČSR a prezident ČSR dr. E. Beneš zaujímali v Londýně kritické stanovisko k politice E. Háchy.

   Dr. E. Hácha se narodil 12. 7. 1872. Byl právníkem,pracoval u Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni, potom ve funkci prezidenta Nejvyššího správního soudu v ČSR. V době od listopadu 1938 do března 1939 byl prezidentem ČSR v období po přijetí německého diktátu proti ČSR z Mnichova 1938. V letech německé okupace /březen 1939 – květen 1945/ zastával funkci státního prezidenta tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Byl „představitelem kolaborace s nacistickými okupanty". /Malá československá encyklopedie, Praha 1985, s. 695/. Zemřel 1. června 1945 ve vyšetřovací vazbě.

   Pokusy o omlouvání Háchy za kolaboraci s fašistickým Německem prozrazují snahy o přepisování dějin s nepravdivými interpretacemi podstaty a úlohy objektivních a subjektivních faktorů. Revize dějin a historických faktů je dnes nebezpečným směrem ve světě, v Evropě, v Německu i v dalších zemích. V Německu část pravicové historické fronty omlouvá ne vždy přímo například Hitlera a další pohlaváry „tisícileté říše". Vítají každý krok z Východu v uvedeném směru. Cílem je měnit názory mladé generace na minulost, na historická fakta, rozhodnutí a vytvářet dojem, že fašistické Německo a okupace naší země byly záležitostmi přijatelného charakteru. Odhlíží se od faktu, že cílem fašistického Německa bylo vyhlazování slovanských národů. Hácha umožňoval německým okupantům terorizování našeho obyvatelstva, špiclování, udavačství, kolaboraci a zrazování našich občanů, vlastenců, antifašistických bojovníků. To umožňovalo Heydrichovi a dalším německým zločincům provádět vůči našemu národu politiku PVZ. tj. poněmčovat, vystěhovat a zastřelit. Liga proti bolševismu byla Háchou aktivně podporována. Její rozšířené předsednictvo vzniklo na počátku roku 1944. Po jednáních Háchy s K. H. Frankem a E. Moravcem vstoupili do předsednictva prof. Dr. Drachovský, Dr. Kliment, Dr. Sekanina a Bartoň. Předsednictvo ligy vytvářelo tisková prohlášení, organizovalo shromáždění, působilo v rozhlasové propagandě v zájmu Německa. Hácha Drachovského přijal v Lánech. Tam byla domluvena další propagandistická činnost ligy. Zejména v otázkách informací o vývoji války na východní frontě.

   Hácha z vlastní iniciativy zřídil Národní soud. Ten měl trestat ty občany tzv. Protektorátu, kteří se provinili aktivním odporem proti německým okupantům. Hácha bydlel v Lánech. Jeho nemoc na sklonku války (vápenatění tepen), způsobila, že jeho práci vykonávali úředníci. Frank Háchu v Lánech navštěvoval. Po poradě s Himmlerem požádal Háchu, aby napsal svou politickou závět. Současně Háchovi doporučil, aby uvedl jako svého nástupce Dr. Krejčího a ministra Hrubého. Hácha závěť napsal a Krejčího uvedl jako prvního, který by jej měl nahradit. K. H. Frank vedl také osobní rozhovory s dcerou Háchy – paní Rádiovou. Němečtí okupanti měli největší zájem na tom, aby Hácha byl co nejdéle v úřadě státního prezidenta. K. H. Frank při zatčení a vyšetřování československými úřady v Praze uvedl, že „Hácha byl pro Říši hlavním symbolem věrné spolupráce a loajality".

PhDr. J. GROUŠL, CSc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.