K slovensko-maďarským vztahům (4)

 

sr-madFelvidék podle vzoru Katalánska?

Miklós Duray se po kratším mlčení opět ozval, aby přenesl svůj staronový návrh, ba spíše požadavek. Opět totiž tvrdí, že Maďaři žijící na Slovensku (Felvidéku) mají právo na sebeurčení a proto i na autonomii, neboť nejsou národnostní, ale prý národní menšinou.

Je třeba říci, že Duray se (jistě vědomě) mýlí, neboť dokument OBSE z roku 1975 mluví jednoznačně o tom, že právo na sebeurčení máji jen národy, ne však národnostní menšiny. On však tento cíl pro slovenské Maďary vyzvedl už na sjezdu své strany Spolužití v r. 1993 v Komárnu, kde mimo jiné řekl: „Našim nejvyšším cílem je politická a hospodářská samospráva a celková autonomie. „Když však ve směru k získání autonomie nepostoupili za 15 roků ani o krůček, změnili svoji argumentaci, v kíeré se nejnověji uchýlili k uvádění vzorj, podle kterých by měly nejvyšší mezinárodní orgány právo na autonomii Maďarům na Slovensku přiznat. V nedávných dnech totiž vyslovil Duray požadavek, aby se postavení Maďarů v SR řešilo tak, jako se ve Španělsku řešilo postaveni Katalánska. A Duray opět prokázal mezeru ve svých vědomostech, protože Katalánci jsou zvláštním národem, který měl autonomní postavení v minulých stoletích již vícekrát, Co je zvlášť důležité, že tento národ nemá nikde vlastni stát. SMK by měla konečné uznat, že Felvidék není možné podle vzoru Katalánska ani „skloňovat“ a už vůbec ne mezinárodně politicky řešit. (Pravda, s.17. Fábry Viliam, 29 1 09)

Dopis poslancům Slovenské národní rady

Vážená paní poslankyně, vážený pan poslanec, dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s opětovným projednáváním novelizovaného zákona o používání geografických názvů na Slovensku v učebnicích s maďarským vyučovacím jazykem.
Geografické názvy na Slovensku dostaly názvy od slovenského etnika, které toto úzerní osídlilo, a nebylo nikým vyměněné, ani vytlačené. Názvy překonaly staletí, jsou historické a autochtonní (původní).

Částečně úspěšný pokus o změnu těchto historických názvů se začal realizovat v období formování maďarského nacionalismu v 19. století, především v období po vyrovnání roku 1867, kďy maďarská odnárodňovací politika násilnou maďarizací chtěla přetvořit multietnické Uhersko na stát maďarského národa. Na základě politického aktu – přijetím zákona o uherském sněmu v r. 1897 a jeho schválením Františkem Josefem l. v r. 1898 mohiy mít všechny obce Uherska jen jeden název -maďarský- Název multietnického státu Uhersko byl změněný na Magyarország (maďarský stát), území obydlené slovenským obyvatelstvem Horní Uhersko se začalo interpretovat jako Horní Maďarsko – Felso-Magyarország a když doktrína o maďarském státu neuznávala Slováky za zvláštní národ, všechny pojmy a výrazy vyjadřující slovenské národní území a národní příslušnost jako např. Slovensko, Slovák, slovenský byly nahrazeny pojmy ztotožňovanými s terminy Horní Maďarsko, Maďar, maďarský. Slovenské názvy obci se přejmenovaly na maďarské buď jejich překladem do maďarštiny nebo úplnou změnou, zvláště názvy obcí s názvem v nároďnostním duchu (Slovenská Lupča na Zvolenská Lupča, atd.). Přejmenování se týkalo všech geografických, ale i topografických názvů (pohoří, kopce) na Slovensku, Proti tomuto vnucenému zákonu, který byl nedemokratickým aktern zasahujícím do pravomocí obci a způsobu jejich života, slovenské obce protestovaly, ale maďarské vládní orgány protestní shromážděni zakázaly. Tyto umělé pomaďarštěné názvy se používaly jen 20 let od r. 1898-1918. … Před pomaďarštěním měly obce několik století svůj původní, skutečně vžitý název…

Konečným cílem iredentistické a revizionistické politiky Maďarské republiky a jejího trojského koně – SMK – je nejen autonomie a následné připojení jižních území Slovenska k Maďarské republice, ale zrušení Trianonu a obnovení Velkého Maďarska naplánované do stého výročí Trianonu, tj. připojení celého území Slovenska k Maďarsku. Svědčí o tom nejen výše uvedené realizované a plánované kroky, ale i vyjádření maďarských občanů v médiích, že Slováci neprávem okupují maďarské území. O tom, že Slovenskou republiku politici Maďarské republiky neuznávají jako suverénní stát svědčí i včerejší skandalózní „přijetí“, či lepší nepřijetí delegace NR v maďarském parlamentu. Vážení poslanci, nepodceňujte nebezpečnou agresivní politiku maďarské iredenty. Je to stará a velká chyba, kterou Slováci opakují a z jejíž následků se nepoučili.

Členové a sympatizanti občanských sdružení: Slovensko v Evropě v zastoupení PhDr. Zoltána Adorjana, Naše Evropa 2000 – Slovakia v zastoupení ing. Magdalény Kulanové, Slovenská zelená alternativa v zastoupeni ing. Milana Škodného. Sdružení občanské sebeobrany v zastoupeni PhDr. Jana Mikloviča aj.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.