Zpráva o blokádě Kuby (3)

 kubaHospodářská, obchodní a finanční blokáda Spojených států vůči Kubě začala být zaváděna od okamžiku vítězství kubánské revoluce v r. 1959; po celé tyto roky byla stále více institucionalizována a zdokonalována různými presidentskými proklamacemi a právními opatřeními, které z ní udělaly stále tvrdší a všeobjímající politiku.

KAPITOLA II. NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY BLOKÁDY NA NEJZRANITELNĚJŠÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI

2.1 Nepříznivé dopady na zdravotní péči a potraviny

V období od května 2011 do dubna 2012 narostly výdaje v tomto sektoru odhadem o 10 milionů dolarů, hlavně kvůli potřebě dostat se na vzdálenější trhy a nárůstu cen dovozu lékařských poživatin a nástrojů, a také léčiv, činidel, náhradních dílů a zařízení.  

Ačkoli je vývoz léčiv, příslušenství a léčebných zařízení na Kubu schválen podle Torricelliho zákona (1992) a podle Zákona o reformě obchodních sankcí a zvýšení vývozu z roku 2000, zůstávají v platnosti významná omezení. Prodej produktů ve zdravotnickém sektoru nemá užitek ze zřeknutí se licenčních práv (nebo z automatického udělení licence), vydaných ministerstvem obchodu pro zemědělské produkty. V tomto případě je vyžadována specifická licence, vydávaná případ od případu, se specifickou dobou platnosti a za určitých podmínek.  

Produkty vhodné k autorizaci musí projít kontrolou a splňovat klasifikační požadavky podle směrnic správy vývozu, vydaných ministerstvem obchodu, které vydává kontrolní seznamy, založené na ustanoveních schválených z důvodu národní bezpečnosti nebo i jiných spjatých s biotechnologickým průmyslem.  

Přidělování licencí je podmíněno možností, že vláda USA dokáže dozorovat a ověřovat, pomocí inspekcí in situ (na místě) nebo jiných prostředků, že produkt je používán k témuž účelu, k jakému byl autorizován. Coby záležitost policie není autorizován prodej řezací  techniky (břitů) v tomto sektoru.  

Objem přímého dovozu ze Spojených států je dosud nevýznamný; v zásadě to jsou spotřební materiály.  

Mezi mnoha příklady, jež ukazují škodu zaviněnou v oblasti zdraví, můžeme uvést následující:

Pediatrické kardiologické centrum ‘William Soler’ postrádá lék zvaný Levosimendan, používaný při ošetřování sníženého srdečního výkonu, který je vyráběn jen v laboratořích ABBOTT ve Spojených státech. Nemocnice stejně tak postrádá nuriční vzorce k vykrmování nově narozených a podměrečných nemluvňat, stejně jako stopové prvky a některé vitamíny k mateřskému použití, také vyráběné ve Spojených státech.  

Krom toho je nemocnici bráněno v možnosti nakupovat na americkém trhu vláknitou tkáň, požadovanou k napínákům tkání, používaným k ošetřování dětí s hlubokými popáleninami.

Také je nedostatek dočasných náhražek pokožky, jako umělé kůže INTEGRA a bezbuněčné lidské kožní vrstvy ALLODERM, vyráběných ve Spojených státech, které se používají k ošetřování pacientů s rozsáhlými popáleninami druhého a třetího stupně, jak žalovala Kubánská společnost pro plastickou chirurgii a popálené pacienty.  

Každým rokem je 100 – 110 dětí ošetřeno na oddělení kardiovaskulární chirurgie v dětské nemocnici Willama Solera. Přes 90 % z nich vyžaduje řed operací pro lepší prognózu rodičovskou výživu. Kuba nemá přístup k rodičovským potravinovým doplňkům, které jsou vyráběny ve Spojených státech a jsou v této nemocnici považovány za nejlepší svého druhu.    

Kubánská společnost Medicuba S.A., která dováží léčiva, reagenty (reakční činidla) a lékařské potřeby, zjistila, že nemůže nakupovat porodnické a gynekologické nástroje, protože panamský dodavatel A/E zrušil tuto činnost s tvzením, že továrnu, která je vyráběla, získala americká společnost, která zabránila jejich vyvážení na Kubu.    

Kanadská zprostředkovatelská společnost zrušila prodejní smlouvu, kterou podepsala se společností Medicuba na nákup v USA vyráběných souprav HIV-1P24 ELISA, používaných ke zjišťování AIDS u dětí, narozených matkám, které jsou HIV/AIDS pozitivní, poté, co zjistila, že konečným cílem těchto produktů je Kuba. Kubánské zdravotnické orgány jsou dokonce od té doby nuceny hledat jiné možnosti, což je vyhledávání a dovoz těchto souprav ze vzdálenějších trhů za mnohem vyšší ceny.   

Institut neurologie a neurochirurgie nemohl zakoupit laboratorní soupravu CanAg NSE EIA (ref 420-10) vyráběnou americkou společností Fujirebio Diagnostics Inc. Souprava je používaná ke zjišťování proteinu NSE v sérech a v mozkomíšní kapalině jako diagnostická a prognostická známka ischemických mozkomíšních nemocí, jež na Kubě vykazují vysoký podíl úmrtnosti a onemocnění.  

Kubánský Institut kardiologie a kardiovascklární chirurgie měl na rok 2012 naplánovaných 400 operací; 70 procent z nich zavádění nových cév a zbývajících 30 procent výměna propojovacích a srdečnicových chlopní. Nemožnost získat ve Spojených státech chlopňové náhražky, srdeční stabilizátory a mobilizátory a další zařízení a marteriál, spjaté s těmito operacemi, Kubě téměž zdvojnásobila výdaje za ně, spolu s dalšími potížemi, jež tato situace přináší.    

S odchodem americké společnosti St. Jude z Kuby následkem zavedení blokády elektrofyziologické služby a služby kolem srdečních stimulátorů výše uvedeného institutu nemají vybavení, aby mohly provádět nefluoroskopické trojrozměrné anatomické mapování, což zabraňuje odstraňování arytmie. Pacienti, kteří vyžadují tyto procedury, musí být vysíláni k ošetření do Evropy, se všemi s tím spojenými riziky a výdaji.  

Kuba je jednou z nejlidnatějších latinsko-amerických a karibských zemí. Přibližně 18,1 % kubánského obyvatelstva je starších šedesáti let. Asi 130 000 osob trpí Alzheimerovou nemocí nebo s ní spjatými demencemi. Ošetřování těchto pacientů začíná být složité, protože Kuba nemá přístup ke hlavním utlumovačům cholinesterázy, především k léku zvanému Aricept (Donepezil), vyráběnému americkou společností Pfizer. Totéž se děje u nových atypických neuroleptických léků, používaných ke zvládání psychických a reakčních příznaků, jež jsou pro pacienty prvotním důvodem k zahájení léčby.  

Na druhé straně, jak bylo odsuzováno v předešlých zprávách, Kuba má státe zakázáno nakupovat nová v USA vyráběná cytostatika, speciálně vyvinutá k léčení určitých nemocí. Cubě je odepřen přístup k lékařské literatuře, internetovým stránkám vytvořeným k volné výměně informací a softwaru, nepostradatelných ke vědeckému modelování a simulacím, poskytujícím zviditelnění pokročilých systémů vytváření obrazů k diagnostickým účelům.  

POTRAVINY

Blokáda byla původně navržena ke způsobení škod a uvalení restrikcí v tomto sektoru.  

Od března 2011 do března 2012 byly způsobené škody odhadnuty na přibližně 131 572 967 dolarů. Tento údaj zahrnuje mezi jiným nákup potravin na vzdálených trzích, s obvyklým nárůstem cen pojištění a dopravy a s dodatečnými výdaji na fixaci zdrojů ve skladech.  

Kromě možnosti dovážet zemědělské produkty a potraviny ze Spojených států neexistuje mezi těmito dvěma zeměmi žádný obchodní vztah. Omezená možnost nakupovat potraviny zůstává pod dohledem velice striktních nařízení a je předmětem složitého mechanismu licencí, vztahujících se na cesty amerických podnikatelů, podepisování smluv, dopravu a platbu za tyto transakce.  Navíc si OFAC vyhrazuje právo zrušit tyto licence bez předešlého ohlášení a bez dalšího vysvětlování.

Nepříznivé dopady, jimiž trpí ALIMPORT jsou zvlášť významné a lze je shrnout následovně:

–    Znemožněný přístup k mechanismům financování z kreditních institucí USA i z dalších podobných institucí mají pro věřitele třetí strany významný dopad na takzvanou „rizikovou zemi“. Výdaje na finanční transakce kvůli tomu narůstají průměrně o 5 % a dosahují dokonce vyšší úrovně, než výdaje na bezibankovní transakce, které jsou obvykle uváděné na trh. Je odhadnuto, že následkem toho vzrostly v tomto období výdaje země na téměř 46 milionů amerických dolarů.  

–    Neexistence vztahů mezi kubánskými a americkými bankami a stálý dozor americké vlády nad finančními agenturami donutily tuto společnost vést své platby přes třetí strany, což někdy zahrnovalo víc než dvě finanční instituce. Pokračování těchto operací vedlo k výdajům v hotovosti ve výši přibližně 11 milionů dolarů.

–    Nemožnost provádět platby třetím zemím v dolarech nutí kubánské banky nakupovat měny ke splácení, což vede k význačným ztrátám vzhledem k rizikům při směňování a k vysoké nestálosti finančních rhů. Kvůli tomuto omezení a potřebě hledat alternativy k vyřizování závazků, do nichž vstupují s dodavateli, společnost musela vyplatit kolem 33 milionů dolarů.

–    Kvůli nemožnosti vyvážet kubánské produkty na trh USA a omezením, jež brání lodím USA brát náklad na Kubě a směřovat s ním na jiná místa určení, jsou plavidla USA, dopravující zemědělské produkty nakoupené v USA, nucena se plavit s přítěží, s následnými ztrátami ve výdajích na dopravu. V roce 2011 musela Kuba zaplatit navíc na dopravném 3 miliony dolarů.   

Navzdory výše uvedenému by stálo za to poukázat na hodnotu vývozu zboží a služeb, jenž nebylo možné uskutečnit. Trh USA je pro potraviny a rybí produkty, vyvážené kubánskými společnostmi, jedním z nejvýznamnějších na světě. Spojené státy, vzhledem k jejich těsné blízkosti ke Kubě, by byly pro tyto produkty přirozeným trhem, kdyby blokáda Kuby neexistovala. Tudíž podle některých odhadů kubánských vývozních organizací se Kubě zastavily příjmy, přesahující 122 milionů dolarů.   

Jedním z nejviditelnějších příkladů je rum, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že Spojené státy kontrolují 40 % mezinárodních rumových trhů. Nemožnost přístupu na tento trh stála kubánský rumový průmysl přes 100 milionů dolarů v hrubém prodeji produktů, jež by jinak skončily na trzích v USA.

Stejně tak by jinak mohl na trzích v USA skončit veškerý vývoz kubánské společnosti CARIBEX, především humří oháňky a garnáty. Následkem blokády je vývoz těchto produktů vystavený vysokému clu na jiných trzích (na trhu USA jsou od cla osvobzené), vysokým dopravním cenám vzhledem k rizikům dlouhých tras a nevýhodným směným kurzům, když není možné v obchodních transakcím používat americký dolar.  

Navíc přemístění trhů k dovozu poživatin pro kubánské potravinářství, jako jsou produkty k balení a uchování produktů, slad, chmel a dužiny ke zpracování do dětských potravin, abychom zmínili alespoň některé, zavinilo ztráty přes jeen milion dolarů, protože tyto produkty musí být získávány na vzdálenějších trzích.  
2.2 Vzdělání, kultura a sport

Navzdory snahám kubánské vlády zaručit bezplatné vzdělání, kulturu a sport všem svým občanům se účinky blokády přenášejí do každodenních úbytků, jež ovlivňují růst v těchto sektorech.  

Následkem uplatňování této politiky Kuba stále nemá přístup na trh USA k nákupu potravin do škol, surovin k výměně vědeckých, kulturních a sportovních informací.  

Za účelem dovozu většího sortimentu produktů získaných v Asii, určených pro sektor vzdělání, požadoval CONSUMIMPORT 239 kontejnerů 20-TEU a 285 kontejnerů 40-TEU, odhadem za cenu 812 767 dolarů, což zahrnuje i dodatečné výdaje způsobené rozdílem v dopravních výdajích ve srovnání s trhem v USA. K tomu navíc 47 996 dolarů na výdaje vyplývající z nemožnosti použít americké dolary, což znamená celkový výdaj 863 023 dolarů. Kdyby tato dodatečné výdaje neexistovaly, Kuba by mohla nakoupit 14 milionů tužek nebo 25 milionů tužek nižší kvality.  

Další příklady zasažení sektorů vzdělání, kultury a sportu blokádou jsou následující:  

V září 2011 OFAC zkonfiskovala převod 1 409,85 dolarů, jenž učinil španělský občan za čtvrtletní platbu školného za své dvě děti, studující na havanské Francouzské škole.   

21. března 2012 ministerstvo financí USA zabránilo profesorovi Dr. Alanu Hoffmanovi z Washingtonské university přednášet v kursu o bio-materiálech na Kubě. Dr. Hoffman měl v plánu účast na 3. mezinárodním semináři o biomateriálech, sponsorovaném předsedou UNESCO, Centrem biomateriálů (Biomat-Cuba) a Vyšší radou vědeckého výzkumu ve Španělsku.  

The Fondo de Bienes Culturales, kubánská společnost zodpovědná za dovoz surovin, součástek, nářadí a materiálů k uměleckým výtvorům, stále nemůže nakupovat ve Spojených státech. Z tohoto důvodu se musí uchýlit ke vzdáleným trhům, což jí zvyšuje provozní náklady. Tak tomu bylo i v případě nákupu kůže pro řemeslníky.    

Kulturní, výzkumné a akademické instituce USA mají zakázáno skupovat kubánskou bibliografii k obohacení svých sbírek. V minulém roce, na 25. mezinárodním knižním trhu v mexické Guadalajaře, museli organizátoři varovat americké knihovníky a prodejce tam přítomné, aby upustili od nákupů kubánských knih kvůli politice blokády vůči Kubě. Ani Kuba nesměla nakupovat současnou litaraturu USA.   

Krom toho kubánské sportovní týmy s vysokou úrovní podstpupeného tréninku před účastí na olympijských hrách 2012 museli několikrát oželet používání sportovního vybavení špičkové úrovně, které je vyráběno většinou společnostmi z USA. Jindy bylo nutné se kvůli nákupu tohoto vybavení se uchýlit na vzdálené trhy za mnohem vyšší ceny.  

The Coliseo de la Ciudad Deportiva, symbolické kubánské sportovní zařízení, nemohlo zakoupit požadovaný klimatizační systém, protože hlavní výrobci a dodavatelé potřebného příslušenství jsou Američané. To vedlo ke ztrátě 550 000 dolarů.
     

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.