Dokumentárně: Řečeno na sjezdu CDU…

 

hanoAngela Merkelová, která která se stala v Německu kancléřem, přednesla před několika lety na sjezdu své strany projev, který by česká veřejnost neměla přehlédnout. (Omlouváme se za opakování některých pasáží.) Řekla mj.:

 

 

Angela Merkelová, která která se stala v Německu kancléřem, přednesla před několika lety na sjezdu své strany projev, který by česká veřejnost neměla přehlédnout. (Omlouváme se za opakování některých pasáží.) Řekla mj.:

 

Vypuzení odborů

Pojetí národa a vlastenectví, jak je hlásá naše CDU, je v příkrém protikladu s pojetím komunistů. Zatímco komunisté chtějí dosáhnout blaha národa a jeho lidsky důstojné budoucnosti odstraněním vykořisťování člověka člověkem, je naše CDU nejenom pro uchování nynějšího společenského systému, ale také pro všestranné posílení vykořisťování. V základě spočívá vlastenectví naší CDU v dosahování maximálních zisků ku prospěchu velkopodnikatelů a bankéřů. Ti sice představují v národě menšinu, zato jsou však jeho rozhodující silou, neboť mají v rukou ekonomickou moc. Vědomě proto hájíme zájmy zmíněné menšiny proti nárokům velké většiny. (…)

Jednoznačně jsme se také vyslovili pro odbourání kolektivních smluv. Je to, posuzováno z dlouhodobého hlediska, důležitý krok k vypuzení odborů z politického života národa. (…)

Všichni si společně přejeme, aby díky vlasteneckým počinům naší CDU se německý národ brzy dožil lakového prudkého obratu doprava, jaký už nemůže být překonán ani těmi nejpravicovějšími silami v zemi. 

Německo nade vše

A stejně tak v principiálním protikladu ke komunistům, kteří, jak známo, spojují své vlastenectví nerozlučně s internacionalismem a cítí se solidárně spjatí se všemi utiskovanými národy světa, prohlašuje CDU, že se solidarizuje především s mocnými v USA a vůbec se všemi mocnými, kteří vedou válku za nové rozdělení světa a kteří k tomu, aby dobyli surovinové zdroje, získali nové trhy a lacinější pracovní síly, přelévají nikoli svou krev, ale krev prostého lidu. Tyto vlastenecké cíle dnes vyžadují vést boj s mezinárodním terorismem, boj, který byl v pravou chvíli vyvolán svobodnými silami neoliberalismu.

Naše CDU naprosto nesdílí názor komunistů, kteří tvrdí s Marxem, že nemůže být svobodný národ, který utlačuje druhé národy. Naše pojetí svobody vychází z práva silnějšího, jež panuje v přírodě. Boj o maximální zisky, který je dán zákony našeho společenského systému, se nemůže a nesmí zastavit na hranicích vlastní země. Právě proto – v duchu našeho vlastenectví – usilujeme o spolkovou armádu, která disponuje nejmodernější výzbrojí a je připravena bojovat za německou moc a velikost Německa ve všech světadílech. Německo, Německo nade všecko – to pro naši CDU nejsou jen slova hymny, ale vždy také program boje.

Vyřídit si účty se Stalinem a NDR

Vlastenectví naší CDU je a musí být zcela a naprosto antikomunistickým vlastenectvím. Kdo totiž prohlašuje, že svoboda vykořisťování člověka člověkem je jeho vznešeným cílem, musí jít do boje především proti těm silám, které vykořisťování chtějí překonat. Nedotknutelností důstojností člověka, která je zakotvena v ústavě, rozumíme v první řadě nedotknutelnost vykořisťování a vykořisťovatelů.

Z toho důvodu spočívá základní úkol CDU v tom, že budeme pranýřovat komunismus jako nejhorší strašidlo všech dob, jaké kdy bylo. V současné době to vyžaduje dovést k co největšímu úspěchu válečné tažení proti stalinismu a nemilosrdně zúčtovat s prokletou Německou demokratickou republikou. Právě vyřídit si účty se Stalinem zůstává pro nás stoletým úkolem. Byl to přece především Sovětský svaz Stalinova ražení, který se postavil do cesty světovládným plánům naší třídy. (…)

Chceme Evropskou unii základně nově vytvářet v zájmu oné třídy, kterou zastupujeme, tuto mohutnějicí Evropu chceme bez jakýchkoliv výhrad spojit s nejsilnější mocností světa – s USA. (…)

Nemůžeme připustit, aby někdo z různých důvodů zpochybňoval historickou ojedinělost holokaustu. Právě nyní, kdy se chystáme převzít do svých rukou vládní záležitosti a prezentovat se jako velká evropská národní strana, vystupují lidé z našich řad na veřejnosti s novými i starými teoriemi o tom či onom provinilém národu. K tomu nesmíme přihlížet, to jsme neměli dovolit. Tito lidé nepochopili z naší evropské strategie nic, zhola nic. (…)

Za co vděčíme Gorbačovovi

Skutečností také je, že jsme si svou antikomunistickou činností nesjednali jen nepřátele. Získali jsme také nové přátele. Tady myslím zvláště na pány Gorbačova, Ševardnadzeho a Jakovleva, jimž jsme zavázáni věčnou vděčností. V duchu antikomunismu se nejednou nezalekli ani zruinování své vlasti. Svým antikomunistickým zaříkáním a spiknutím uvolnili především tito pánové cestu k tomu, aby sedmnáct miliónů Němců mohlo být opět zapojeno do německého národního celku, tj. do systému vykořisťování člověka člověkem. Bez podpory těchto pánů, kteří dnes patří k nejpřednějším hlavám antikomunistického hnutí, by překonání socialistických vlastnických a mocenských vztahů na německé půdě nebylo nikdy možné.

To potvrzuje znovu zkušenost, že ne všichni, kdo se za marxisty vydávají, jimi také ve skutečnosti jsou. V každém případě bylo dokázáno, že s pomocí lidí typu Gorbačova můžeme rozrušit a zničit i ty nejsilnější komunistické strany.

Šance získat celou Evropu

Tato základní zkušenost platí o to více, že si musíme z tohoto místa přiznat, že by se nám nikdy nepodařilo zlikvidovat KSSS, dokud byla vedena Stalinem. Rozuměl podstatě opozičních sil v bývalém Sovětském svazu jako nikdo jiný. Pod jeho vedením rozvinula se tato země v historicky nejkratší době ve velmoc prvního řádu. Porážka Německa znamenala, že jsme v roce 1945 museli začínat od počátku. Raději poloviční Německo, ale Německo, než Německo poloviční.

To by mělo být vždy vodítkem pro naši evropskou politiku. K tomu nepotřebujeme žádné teorie o takovém či onom „provinilém národu“. K tomu potřebujeme počínat si asi tak, jako se choval vlk ve známé pohádce o Červené Karkulce. Ani CDU se nemusí veřejně šířit o všech svých plánech před národem a celým světem.

(Překlad jf, mezititulky SV)

In : Haló noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.