NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (17)

logoVážná chyba vlády Angely Merklové

Vláda se k podpoře politiky vedení spolků odsunutých Němců přihlásila také koaliční smlouvou „Společně pro Německo – s odvahou a lidskostí“. Smlouva mezi stranami CDU/CSU – SPD byla přijata v Berlíně 20.11.2005. Všimněme si textu, který nás zajímá.
„Koalice se hlásí ke společenskému a historickému vyrovnání s nucenou migrací, útěkem a vyhnáním. Chceme v duchu smíření také v Berlíně vytvořit viditelný znak ve spojení s evropskou sítí ´Paměť a solidarita´ s dosud zúčastněnými zeměmi – Polskem, Maďarskem a Slovenskem i s dalšími, abychom připomněli bezpráví vyhnání a abychom vyhnání navždy zavrhli.“

Je to podpora Centra …ale tak, že tento záměr, který je zeměmi na východ od Německa kritizován, je zakrýván dalším projektem. Ten ale nakonec má také sloužit německému výkladu otázky odsunu. Tento záměr má převažovat. Také finance na to ve SRN uvolňované to zvýrazňují.

Problémy k řešení

Německo nám podle mezinárodních dohod dosud neuhradilo válečné reparace. Naše veřejnost není dostatečně informována. V rámci členství ČR v EU byla provedena tzv. evronovela ústavy ČR. V tom je zahrnuta s řadou dalších mezinárodních smluv a dohod – i reparační smlouva, která přešla po rozbití Československa na ČR. A tato smlouva je označena jako stále platná.

Z toho vyplývá povinnost pro ČR a její vládu, aby účinně pracovala s těmi důsledky reparační dohody tak, jak pro ČR ,jako nástupnický stát Československa , vyplývají. Současně víme, že dnešní vláda ČR nehodlá téma reparací ve vztazích ke SRN nastolovat. „Separátní jednání s vládou německou na dané téma vláda ČR otevírat nehodlá.“ To je z dopisu premiéra J. Paroubka č.j.: 120 17/05-OSV z 22.6.2005. Dopis byl adresován Historické a dokumentační komisi při Národní radě KČP. Komise upozorňuje na problematiku německých reparací vůči ČR.

Myslím si, že by naše veřejnost měla být vládou ČR podrobněji informována o tom, jak a kdy vláda s problematikou německých nároků hodlá nakládat v zájmu našich práv a nároků.

Názory V. Havla z počátku 90. tet minulého století, abychom si stále nepředkládali nějaké účty ve vztazích s Německem, nelze akceptovat. Protože porušují naše platná práva!
Vztahy mezi ČR a SRN obsahují také tendenci a věcný nebezpečný růst neofašismu. Dodnes nebyl ve SRN vykořeněn. Závěry Postupimské konference Německo neplnilo. Dnes je dokonce neofašistická NPD zastoupena v zemském sněmu v Sasku a Braniborsku. Vliv neofašismu ze SRN do ČR , a nejen k nám, je nežádoucí. Slova ve SRN o tom, že „demokracie vede všemi směry „ prozrazuje tragické omyly v Německu z 30. let minulého století. Je to otevřený problém.

Problémem je eskalace vměšování německých spolků odsunutých Němců do vnitřních záležitostí ČR. Kancléřka Merkelová nabádá k aktivizaci nevládních organizací na východ od Německa. Tyto nevládní organizace, posuzováno z celkového kontextu myšlenek, akcí a souvislostí, mají více pomáhat ve vztazích s Německem. Obecně vzato to není nic špatného. Ale potom některé konkrétní případy ukazují něco jiného.

Například jde o obsah textu „Smíření 95“ z 28.3. 1995. Navrhujeme proto neprodleně zahájit jednání mezi českou vládou a politickou reprezentací sudetských Němců. Obsahem těchto jednání by měly být všechny otázky, které alespoň jedna ze stran považuje za otevřené …“. Mezi signatáři z ČR jsou například: Jan Sokol, Petr Pithart , Václav Malý, Petruška Šustrová, David Binar, Rudolf Kučera, Dana Němcová, S. Machonin, Petr Příhoda a další.

Cílem bylo uznat vedení spolků odsunutých Němců za samostatný mezinárodně politickosprávní subjekt pro jednání s vládou ČR.

To je také smyslem tzv. výzvy vedení protičeských revanšistických spolků ve SRN. Byla zveřejněna 26. března 2006. Cílem je „dialog“ s vládou ČR o revanšistických „požadavcích“. Tato drzost je také vypočítána na diferenciaci stanovisek na české politické scéně.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.