K modelu socialismu (4)

kscmCHARAKTER KOMUNISMU – A NEPŘÁTELÉ KOMUNISMU

Úplné odstranění třídní a vybudování beztřídní společnosti bude představovat úplnou přeměnu dosavadní struktury lidské společnosti a všech vztahů v ní. V úplné beztřídní komunistické společnosti přestanou existovat všechny jevy, které byly spjaty s existencí třídně vykořisťovatelské a utlačovatelské společnosti.

Třídní společnost, spočívající na nedostatečné produktivitě lidské práce a na neustálém zápase lidí o existenci, v němž jen někteří byli vítězi a většinu představovali poražení, poznamenala vztahy lidí neustálým vzájemným bojem mezi nimi. Vtiskla charakteru lidí znaky sobectví, snahu prosadit se bez ohledu na druhé a na úkor celku společnosti.

Neúspěšné byly a musely být snahy překonat tyto jevy, jestliže jejich základ zůstával.
Odstranění neustálého zápasu o holou existenci, dosažené na základě vysoké produktivity práce, zabezpečující pro všechny členy společnosti životní podmínky důstojné člověka, změní vztahy mezi lidmi. Bude možné jen díky jejich vzájemné družné spolupráci a bude současně tyto zcela nové vztahy upevňovat a prohlubovat. Změnou těchto základních životních podmínek změní se i charakter lidí jako jednotlivců. Zmizí z něho negativní jevy, jimiž jej nutně poznamenávala třídní společnost a jež se nedaly odstranit pouhým kázáním. Rozvinou a vyvinou se naopak charakterové vlastnosti, hodné důstojné, skutečně lidské existence.

Jsou lživé názory a představy lidí, že charakter lidí se nemění a je nezměnitelný, že lidé zůstanou vždy takoví, jakými byli dosud – v třídní společnosti. Změnou společenských poměrů změní lidé sami sebe.

Je obvyklou metodou nepřátel komunismu, že vydávají jevy, obvyklé v třídní společnosti a zafixované ve vědomí lidí, za „přirozené", tj. nezměnitelné. Nejenže se odstranění oněch jevů v komunismu vysmívají jako neuskutečnitelné utopii. Snažíce se odvrátit lidi od idejí komunismu, kazí jeho pojem záměrně (- ideologové kapitalismu) nebo neuvědoměle (- autoři různých fantastických představ o budoucnosti) tím, že do něho vnášejí představy z třídní a konkrétně kapitalistické společnosti (snahy jednotlivců o ovládání druhých, chamtivost a sobectví, ozbrojené násilí a války, apod.).

Komunismus je třeba chápat jako popření, negaci, překonání třídní společnosti, jako dovršení přechodu od třídní společnosti k beztřídní; jako zcela nový začátek skutečně lidské historie.

Nepřáteli je komunismus líčen jako přetržení dosavadního historického vývoje, jímž je však jen potud, pokud likviduje záporné stránky třídní společnosti. Komunisté, uznávající zákonitost předchozího vývoje, nejenže nezlikvidují, co cenného tento vývoj přinesl, nýbrž hlásí se k tomu jako ke kulturnímu dědictví, na něž je třeba navázat a jež je třeba na vyšším stupni dále rozvíjet. Obavy v tomto směru jsou zcela zbytečné a jsou jen zlomyslně vyvolávány nepřáteli komunismu.

Okolnost, že se beztřídní komunistická společnost bude zásadně lišit od dosavadní třídní společnosti, v níž dosud žijeme a jejíž tradice jsou hluboce zakořeněny, představuje velikou, pro někoho vůbec nepřekročíte l no u překážku pochopení velikosti a hloubky změn, které bude znamenat komunismus. To platí zvláště pro změny, dotýkající se dosavadní politické sféry.

Už to, že jsme nuceni se vyjadřovat pojmy třídní společnosti (byť negovanými, protože jiné nemáme), působí Často Í mezi „odborníky" spoustu nejasností i sporů.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.