Klerofašismus proti SNP

Přechodného úspěchu hitlerovských vojsk v boji proti Slovenskému národnímu povstání a obsazení Banské Bystrice využili klerofašisté a spustili vítězoslavný pokřik, že „čechobolševický puč“ byl potlačen a mírumilovný slovenský lid se prý vrátil pod „svobodymilovná“ křídla svého vůdce Tisy.

tiso-hitlerTiso spěchal v průvodu hitlerovských oddílů a oddílů POHG navštívit Banskou Bystricu. Klerofašisté uspořádali velký církevní fašistický ceremoniál. Kněz Tiso sloužil mši a vzdával díky Hitlerovi a bohu za toto velké vítězství. Fašistický generál Höfle mu k tomu hrál na varhany.

Potom Tiso za spoluúčasti esesáka Höfla vyznamenal hitlerovské esesáky. Biskup Škrábik, který žil ve své biskupské rezidenci v Banské Bystrici i za povstání, uspořádal při této příležitosti děkovné bohoslužby a velkou hostinu pro štáb generála Höfla, Tisův doprovod a církevní pohlaváry. Biskupové prostřednictvím své církevní zpravodajské sítě viděli, jak nepříznivě se pro ně situace na Slovensku vyvíjela, jak rostly sympatie k SSSR a jak rostl vliv komunistů, což se projevovalo zejména rozmachem partyzánského hnutí. Zároveň zjistili, že jak jejich opatření, tak i opatření bratislavských zrádců jsou málo účinná. Proto se 27. srpna 1944, v předvečer vzplanutí celonárodního povstání, sešli na poradu v Banské Bystrici, a to Kmeťko, Jantausch, Vojtaššák, Necsey, Čársky a Buzalka. Za předsednictví arcibiskupa Kmeťka projednali situaci na Slovensku.

Každý referoval o tom, co se v jeho oblasti dělá, co se dozvěděl, jaký je stav partyzánské a komunistické činnosti. Zároveň tu připravili i svůj známý „Ohlas“ věřícím. Ten byl potom uveřejněn až po vypuknutí SNP, a to v časopise Gardista, jako „Odkaz našich biskupů“, v němž své věřící vyzývají k oddanosti a věrnosti fašistickému zřízení. V době vyvrcholení SNP a obranných bojů na středním Slovensku profašistická a protilidová činnost kléru neustávala, naopak, spolupráce s hitlerovskými okupačními jednotkami byla ještě intenzivnější. Biskupové Kmeťko a dr. Necsey se radili s hitlerovskými generály Bergerem a Hoflem o opatřeních proti povstání a partyzánům. Apoštolská nunciatura v Trnavě vydala 6. 10. 1944 všem římskokatolickým duchovním ve veřejné duchovní správě vzor osvědčení proti SNP, který měli podepsat a také podepisovali.

Obr.1 Tiso v říjnu 1944 vyznamenává nacistické vojáky v Banské Bystrici

Kázání, fašistické časopisy a letáky byly plné výhrůžek partyzánům a povstání. Vyhrožovalo se dokonce exkomunikací! Je mnoho důkazů o tom, jak katolický klérus zaujímal nepřátelský postoj k našemu protifašistickému boji a k účastníkům tohoto boje.

Věděl o zvěrstvech Němců, a přesto přímo nabádal kněze ke spolupráci s hitlerovci. Mnozí z nich byli duchovními poradci a vůdci POHG, jako kněz Hadera v Považské Bystrici, Sličian v Krupině a jiní. Spolupracovali s gestapem a všestranně pomáhali hitlerovskému fašismu a zrádcům slovenského národa až do poslední chvíle.

Biskup Vojtaššák naváděl své podřízené a věřící, aby vyzrazovali protifašistické bojovníky. Svědčí o tom i jeho list z konce roku 1944 faráři do Matiašovců, které obsadili partyzáni. Vojtaššák píše:

„Neškodilo by, kdyby Vaše důstojnost přípisem oznámila nejbližší německé bezpečnostní hlídce a poukázala na nebezpečí v Matiašovcích…“

Vlastenci byli jejich mocenským zájmům nebezpečnější než bezbožní hitlerovští okupanti. Právě tak se báli Sovětské armády.

Když se už přiblížila a začala osvobozovat diecézi biskupa Vojtaššáka, nařídil biskup velmi ochotně všem farnostem svého biskupství, aby poslušně plnily příkazy německého velení a aby se věřící i v neděli zúčastňovali opevňovacích prací.

Koncem září se začaly v blízkosti povstaleckého území mezi německými jednotkami objevovat i skupiny POHG.O jejich zrádcovské práci napsal i Höfle: „Zajišťování jednoho spojení převzaly nadále německé Heimatschultz a HG.“

Gardisti terorizovali obyvatelstvo. V obci Kvačany prohlašovali, že vypálí domy těm, kteří jsou u partyzánů. Členové POHG společně s hitlerovci získávali zajaté vojáky pro zrádcovské služby. Za vstup do hitlerovské armády slibovali 100 Ks denně a za zpravodajskou službu 150 Ks.

Hitlerovci, POHG i vysoký klérus se se vší fašistickou hrubostí pomstili i těm jednotlivým kněžím, kteří nesouhlasili s klerofašistickou politikou, nenáviděli fašismus a stáli po boku lidu v jeho odboji. Luďáci i je nemilosrdně vraždili. Mezi hrdinné protifašistické bojovníky patřil i katolický kněz Ľudovít Veselý, který se jako voják zapojil do povstání.

Po zatlačení povstalců do hor se Ľ. Veselý skrýval v kněžském semináři. Za pomoci HG ho gestapáci chytili a umučili. Dr. Finka, gardistický funkcionář, uvedl v hlášení z 12. 12. 1944: „Dozvěděl jsem se z určitého pramene, že se partyzánský vůdce a zpravodajský důstojník Veselý zdržuje a skrývá v kněžském semináři. Jako funkcionář HG ve Zvolenu spojil jsem se hned s SD ve Zvolenu, s obersturmführerem Hausmannem a stabsscharführerem Krügerem. Po krátké domluvě jsme se rozhodli vyslat naše lidi ze Zvolena s cílem zajistit Veselého.“

Nejsurovější teror vyvíjeli hitlerovci za spoluúčasti POHG v okolí Banské Bystrice. Koncem prosince bylo v B. Bystrici 184 členů POHG. V několika týdnech zavraždili ve spolupráci s SD několik tisíc osob, a to ve vápence u Nemecké, u Kremničky, v Kováčové, u Krupiny a na jiných místech. Jen ve vápence u Nemecké postříleli a přímo tam spálili v období od 4. do 11. 1. 1945 skoro 1000 antifašistů. Každý z příslušníků čety nadzbrojníka Hory, kdo se účastnil tohoto vraždění, dostal po skončení této krvavé akce prohlášení, v kterém se říkalo: „Obersturmführer SS Defner mě dnes poučil o tom, že o akci proti židům a nepřátelům slovenského státu a národa, která se konala ve spolupráci se Sicherheitspolizei a SD ze stanoviště Banská Bystrica v době od 4. do 11. ledna 1945 v prostoru obce Nemecká a v níž jsem byl nasazen při strážních úkolech, nesmím s nikým mluvit…“

Vraždy pachané POHG nebyly náhodné; byly součástí fašistického běsnění, plodem klerofašistické ideologie. Hlinkova garda a její duchovní vůdcové dovedli své zverbované a fašistickou ideologií zatemněné členy na úroveň hitlerovských SS a SD jako vrahy, kteří spolu s SS postříleli a povraždili na Slovensku tisíce lidí. Takový byl výsledek klerofašistické ideologie.

Archiv NoS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *