AKTUÁLNÍ IDEOLOGICKO-POLITICKÉ OTÁZKY MKH (6)

logoJednota mezinárodního komunistického hnutí

Dnes se stává ještě zřetelnější potřeba znovusoustředění komunistických stran a mezinárodního komunistického hnutí prostřednictvím společných snah o společné akce, ale také s cílem zintenzívnit boj na ideologické úrovni, boj s oportunistickými názory, které zabraňují vytvoření komunistického hnutí s jednotnou strategií v boji proti imperialismu, proti strategii kapitalistických transformací, v boji za socialismus.

Samozřejmě v posledních letech se každoročně konají mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran. Příští týden se takové setkání uskuteční poprvé v dějinách na půdě amerického kontinentu, a to v Brazílii. Přirozeně tato setkání musí pokračovat. V centru jejich zájmu je potřeba, aby se stále na pořadu dne nacházely otázky boje proti antikomunismu, hodnocení základních tendencí současného imperialistického systému, rozvoj odporu proti kapitalistickým reformám, antiimperialistická solidarita, třídní odborový proud, boj za mír a další hnutí na národní i mezinárodní úrovni. Je také potřeba častěji a produktivněji než dosud uskutečňovat oblastní tematická setkání komunistických stran jako součást procesu společného hodnocení vývoje, rozvoje ideologického a politického zápasu s buržoazními a oportunistickými stranami, neofašistickými projevy, s nacionalismem a šovinismem.

Zároveň ale soudíme, že mezinárodní komunistické hnutí i přes kroky, jež byly učiněny, se stále ještě nalézá v krizovém stavu, ideologicky a organizačně rozdrobeno. Jeho základním charakteristickým rysem stále zůstává boj revolučních komunistických pozic s reformistickými a oportunistickými, tedy zápas, který je aktuální ve všech oblastech, ale také uvnitř některých stran. V centru zápasu je: aktuálnost marxismu-leninismu, potřeba a reálnost socialismu v podmínkách dočasného vítězství kontrarevoluce, charakter imperialismu a imperialistických mezinárodních organizací, strategie spojenectví, pozice komunistické strany v období krize a v rámci vnitroimperialistických rozporů. Základní otázkou je pohled na socialismus 21. století.

Prodloužení krize mezinárodního komunistického hnutí obsahuje neběž péčí ještě většího zpátečnictví mezinárodního vývoje. Revoluční komunistické síly musí zaujmout aktivní stanoviska a rozhodnutí ve vztahu ke krizi, která působí ve velmi širokém rozsahu v rámci protiimperialistického hnutí lidu zabraňuje mobilizaci a protiútoku dělnického hnutí. Boj proti sociálně demokratické tendenci komunistických stran prostřednictvím působení imperialistických mechanismů, antikomunismu a buržoazních masmédií, musí být sváděn soustavně, jak ve směru obhajoby historické role dělnické třídy a jejího uvědomělého předvoje, tak základů marxismu-leninismu a socialismu. Tato povinnost doznává ještě většího významu vzhledem ke stupňovanému mezinárodnímu antikomunistickému útoku.

Pozice a postupy Strany evropské levice (SEL) potvrzují, že tato strana představuje již od svého založení nedílnou součást EU, tedy sílu, která podporuje kapitalistické reformy bez ohledu na její obecné proklamace. Aktivity SEL také potvrzují prognózu KSŘ, že tato strana představuje páku snah o změnu charakteru stran, jež si udržují název komunistické anebo si alespoň v určitém stupni, třeba i jen formálně, udržely komunistický charakter. Zmenšení vlivu základních stran SEL, které stály v čele eurokomunismu a dnes představují vlajkovou loď oportunismu, pro nás představuje normální evoluci jejího celkového vývoje. SEL zasahuje do vnitřních záležitostí stran tím, že podporuje oportunistické síly a vyvolává uvnitř těchto stran ideologické srážky. Dokonce rozšiřuje své aktivity i v zemích Latinské Ameriky, oslabuje revoluční a antiimperialistické síly tím, že systematicky propaguje sociálně demokratické názory, podporuje politiku EU, co se týče jejího soutěžení s USA o podíly na mezinárodních trzích. Pěstuje falešnou víru, že EU představuje protipól imperialistickému roztahování USA.

V těchto podmínkách hodnotí KSŘ, že musí pokračovat snaha o společnou činnost a působení s antimonopolními a antiimperialistickými cíli společně i s těmi komunistickými a dělnickými stranami, se kterými zaznamenáváme ideologické rozdíly, aniž bychom opouštěli od práva kritické diskuze těchto rozdílů. Současně KSŘ podporuje snahu o vytváření tzv. komunistického pólu tvořeného komunistickými a dělnickými stranami, jejichž politické a ideologické pozice jsou velmi podobné, jež podporují marxismus-leninismus a přínos socialismu, který jsme poznali a také potřebu bojovat za socialismus. Taková jednoznačná prezentace marxisticko-leninských komunistických stran neruší odpovědnost každého konkrétního hnutí čelem k dělnické třídě a hnutí v každé jednotlivé zemi. Tato mezinárodní spolupráce bude mít formu společného působení a vzájemné kooperace a věříme, že pomůže jak ve vytváření společné strategie KS proti imperialismu, tak v posílení antiimperialistického hnutí celkově.

Pokračování

Kol. aut.: K aktuální problematice jednoty komunistického hnutí. Sborník vystoupení na XXV. Pražské teoreticko-politické konferenci s mezinárodní účastí. Vyd. Orego, Praha 2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.